Regulamin portalu

I. WSTĘP

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem: www.infoszczawnica.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

II. DEFINICJE

Właściciel – administrator danych. Podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a także odpowiednie zabezpieczenie danych, w tym danych osobowych Użytkowników .

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników, a także podmiot zarządzający danymi zgromadzonymi w bazach danych Serwisu.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Serwis – platforma informatyczna, udostępniona w sieci internet, pod adresem wskazanym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, umożliwiająca  Użytkownikom dostęp do treści, ich komentowanie, a także wyszukiwanie.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie oraz korzystający z przydzielonego w procesie rejestracji Konta.

Konto – dostępny dla każdego Użytkownika zarejestrowanego, po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła), indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych, za pomocą, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi.

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana (przyjęta podczas rejestracji Konta w Serwisie), służąca do logowania się Serwisie, a także identyfikacji Użytkownika oraz jego treści.

Treść – tekst, obraz, materiał wideo, grafika, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane zapisane w bazach danych Serwisu oraz publikowane za jego pomocą.

Komentarz – tekst, obraz, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników Serwisu w odniesieniu do konkretnej Treści.

Partner – podmiot lub osoba, dostarczający treści lub usługi, w ramach funkcji i użyteczności niebędących częścią usług będących produkcją Serwisu, działający na podstawie odrębnych regulacji prawnych i regulaminów.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis powstał w celu przekazywania informacji Użytkownikom. Działalność Serwisu ma na celu integrację społeczności lokalnej oraz bieżące komentowanie i przekazywanie informacji o wydarzeniach w mieście oraz jego okolicy.

2. Zawartość Serwisu jest bezpłatna.

3. Serwis jest bazą danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory.

4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, danych z baz danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczone na stronach Serwisu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

6. Korzystanie z komercyjnych stron Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na niej dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

7. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych swoich Partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności Partnerów, należy odwiedzić stronę Partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.

8. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Serwisem lub, do których prowadzą linki ze stron Serwisu.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownicy mają możliwość komentowania Treści Serwisu za pomocą formularza dostępnego pod daną Treścią (chyba, że Administrator zdecyduje inaczej).

2. Nie wolno publikować Komentarzy, które:

– Naruszają dobra osobiste osób trzecich tj. obrażają, szkalują, zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami, zawierają dane osobowe.
– Zawierają wulgaryzmy.
– Mają charakter reklamy.
– Są spamem, czyli nie odnoszą się bezpośrednio do danego wątku.
–  Zawierają linki do stron komercyjnych i innych for dyskusyjnych lub serwisów społecznościowych.
–  Łamią prawa autorskie.
–  Propagują alkohol, środki odurzające, narkotyki lub nakłaniają do łamania prawa.

3. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

4. Użytkownik Serwisu ma możliwość dodania własnej Treści w postaci oferty pracy oraz publikacji w katalogu firm.

V. TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.

2. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą internetu w systemie dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel / Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.

4. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel / Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesytu informacji.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@infoszczawnica.pl

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. Imię i nazwisko  lub login, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

1. Właściciel / Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość.

2. Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z osobą lub jednostką organizacyjną, których dane uzyskał ze stron Serwisu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie. Właściciel / Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Użytkownicy Serwisu.

4. Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, lub treści formularzy w Serwisie, nie narusza postanowień umowy.

5. Właściciel / Administrator nie odpowiada za:

a) treści opublikowane przez Użytkowników,
b) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu i skutki podjętych przez nich działań,
c) treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,

6. Właściciel / Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych poprzez Serwis; w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie; a w tym za decyzje handlowe, finansowe lub, co do nawiązywania kontaktów w jakichkolwiek celach.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem  Serwisu a Użytkownikiem.

2. Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Serwisu.

3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.

4. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Serwisu i Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.