21 grudnia 2016 roku Sąd, na wniosek prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją Prokuratury Krajowej w Katowicach, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego Marcina W., którego zatrzymano w Szczawnicy.

Na czym polegały przestępstwa

Aresztowany Marcin W. to założyciel i szef zorganizowanej grupy przestępczej. Działała ona od początku 2013 roku do 3 października 2016 roku na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, podlaskiego i lubelskiego. Jej członkowie zajmowali się między innymi wprowadzaniem do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych, dokonywaniem rozbojów, a także oszustw tzw. „metodą na policjanta”.

Prokurator ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzuca Marcinowi W. popełnienie siedmiu przestępstw. Dotyczą one założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par. 3 kodeksu karnego), a także dwóch rozbojów i czterech oszustw popełnionych tzw. „metodą na policjanta” (art. 280 par. 2 kodeksu karnego i art. 276 kodeksu karnego i art. 275 par. 1 kodeksu karnego i art. 227 kodeksu karnego przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kodeksu karnego i art. 65 par. 1 kodeksu karnego, a także art. 286 par. 1 kodeksu karnego i art. 227 kodeksu karnego przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kodeksu karnego i art. 65 par. 1 kodeksu karnego).

W jednym przypadku podejrzany Marcin W., wspólnie z innymi ustalonymi podejrzanymi, podając się za funkcjonariusza Policji, dokonał zatrzymania kierowcy TIR-a pod pozorem kontroli drogowej. Następnie, przy użyciu broni palnej i opasek zaciskowych, obezwładniał go i dokonał kradzieży pojazdu wraz z zawartością towaru i znajdującymi się w nim rzeczami i dokumentami. Wartość skradzionego w ten sposób mienia to 1 milion 297 tysięcy 719 złotych.

W innym przypadku podejrzany, wspólnie z innymi ustalonymi osobami, stosując przemoc wobec pokrzywdzonego i posługując się bronią palną, dokonał kradzieży co najmniej 36 tysięcy złotych oraz 4 kilogramów suszu marihuany o wartości co najmniej 60 tysięcy złotych.

W czterech przypadkach podejrzany Marcin W., wspólnie z innymi ustalonymi podejrzanymi, podając się za funkcjonariuszy Policji, pod pozorem realizowanych przeszukań, doprowadził ustalonych pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 437 tysięcy złotych.

Sposób działania sprawców

Członkowie grupy podczas dokonywania przestępstw nosili na sobie umundurowanie policyjne, legitymowali się odznakami policyjnymi, podrobionymi postanowieniami o przeszukaniach, na których naniesione były pieczęcie prokuratorskie, a także dysponowali drukami protokołów przeszukań czy tymczasowego zajęcia mienia.

Pokrzywdzeni tymi przestępstwami to przede wszystkim obcokrajowcy dysponujący znacznymi ilościami gotówki, kierowcy TIR-ów, jak również osoby biorące udział w obrocie narkotykami lub zajmujące się dokonywaniem innego rodzaju przestępstw.

W toku postępowania ustalono także, w jaki sposób dokonywany był podział korzyści uzyskanych z przestępstw pomiędzy członków grupy. W podziale tym partycypowali również członkowie grupy, którzy w danych zdarzeniach przestępczych nie mogli brać udziału. Ustalono również sposób wykładania przez członków grupy środków finansowych lub rzeczowych na inwestycje w przestępcze przedsięwzięcia, takie jak chociażby uiszczenie kosztów związanych z otworzeniem działalności gospodarczej na tzw. „słupa”, dokonanie kilku legalnych transakcji celem uwiarygodnienia takiej działalności, czy wyasygnowania kwot wręczanych członkom grupy opuszczającym zakłady karne. Dowodzi to, jak wysoki był stopień organizacji grupy.

Zatrzymanie podejrzanego

Ogłoszenie podejrzanemu Marcinowi W. zarzutów było możliwe dzięki zatrzymaniu go w dniu 20 grudnia 2016 roku przez funkcjonariuszy Zarządu w Katowicach Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚP współdziałającymi z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach. Wcześniej podejrzany ukrywał się przed organami ścigania.

Do chwili obecnej w toku tego postępowania przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dziesięciu osobom. Dotychczas prokurator ogłosił zarzuty ośmiu podejrzanym. Wobec siedmiu z nich Sąd – na wniosek prokuratora – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Policjanci wśród podejrzanych

Osobny wątek w prowadzonym śledztwie stanowi przekraczanie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Katowicach CBŚP. Zarzutami objęto dwóch funkcjonariuszy, którzy – na wniosek prokuratora – zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Czynności w tym zakresie wykonuje Wydział w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Trwają działania zmierzające do wykrycia kolejnych przestępstw popełnionych przez grupę na terenie kraju.

źródło: Dział Prasowy – Prokuratura Krajowa